(1)
Phạm, N. T.; Đỗ, Đức T.; Cao, H. D.; Lê, T. V. T.; Trần, T. P. L.; Kiều, V. K. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19. jmpm 2023, 48, 91-98.