(1)
Kiều, V. K.; Nguyễn, V. Đức; Đặng, P. Đức. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH . jmpm 2023, 48, 82-90.