(1)
Đỗ, Đức T.; Vũ, M. Q.; Phạm, N. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO. jmpm 2023, 48, 37-44.