(1)
Trần, V. C.; Lưu Văn, L. .; Cao Hong, P. TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH. jmpm 2023, 48, 78-86.