(1)
Hoàng, X. C.; Đỗ, N. B.; Vũ, M. T.; Bùi, T. L.; Nguyễn Thị , T. T.; Trương, C. Định; Bùi, M. T.; Bùi, T. N.; Lâm, T. N.; Võ, T. B. T. . TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP NS1 CHUNG BỐN CHỦNG VI RÚT DENGUE TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI. jmpm 2023, 48, 16-23.