(1)
Trần, B. Đại. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. jmpm 2023, 48, 5-15.