(1)
Vũ N. Đ.; Nguyễn T. H.; Trần D. H. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. jmpm 2023, 48, 105-113.