(1)
Phạm, Q. T.; Lưu, C. T.; Nguyễn, T. X.; Đào, T. K. NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2024, 49, 266-273.