[1]
Nguyễn, N.Q., Lê, T.D. và Nguyễn, D.H. 2024. GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 162-171. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.795.