[1]
Vũ, N. Định, Phùng, A.T. và Thái, N.B. 2024. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 103-111. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.792.