[1]
Nguyễn , Đăng H., Lâm, K., Nguyễn, D.B., Phùng, A.T., Phạm, Đình Đài, Đặng, P. Đức và Đỗ, Đức T. 2024. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, (tháng 4 2024), 35-43. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.783.