[1]
Cao, V.H. và c.s. 2024. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 137–144. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.749.