[1]
Hoàng, A.T. và c.s. 2024. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 172–181. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.716.