[1]
Đỗ , Q.C. và Bùi, K.C. 2024. KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 70-79. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.689.