[1]
Đào, T.H. và c.s. 2024. TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972). Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 103–112. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.687.