[1]
Nguyễn, Đ.K. và c.s. 2024. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 5 (tháng 6 2024), 46–54. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.675.