[1]
Hồ, T.T.D., Nghiêm, T.M.C., Hà, V.T., Nguyễn, C.P. và Đặng, Q.V. 2024. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NLR, PLR TRONG TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỚI PHƯƠNG PHÁP TACE. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 352-360. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.660.