[1]
Nguyễn, T.A., Hồ, H.P., Phạm, M.C., Nguyễn, V.N., Lê, V.A. và Trần, V.T. 2024. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 131-142. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.656.