[1]
Trịnh, C. Điển, Lê, V.N. , Nguyễn, T.T., Phạm, N.T. và Lê, V.D. 2024. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 322-329. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.635.