[1]
Đỗ, L.H., Nghiêm, Đức T. và Nguyễn, V.B. 2024. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ cf DNA-EBV HUYẾT TƯƠNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VỚI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU HÓA CHẤT DẪN ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVa. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 457-467. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.632.