[1]
Trần, T.H.G. và Trần, N.N.H. 2024. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 2 (tháng 2 2024), 162-173. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.627.