[1]
Cao, H.P., Vũ, Q.P., Thanh Đỗ, H., Đỗ, V.T., Nguyễn, T.K., Bùi, H.H., Đỗ, T.S. và Đặng, T.P. 2024. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 83-94. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.544.