[1]
Đào, T.N., Lê, Đình C., Cao, V.H. và Đỗ, T.H. 2024. TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 95-103. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.533.