[1]
Nguyễn, Đ.Đ. và c.s. 2024. NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 3 (tháng 3 2024), 63–75. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.529.