[1]
Phạm, H.T., Hoàng, X.C., Võ, T.B.T. , Trịnh, T.S. và Đỗ, N.B. 2024. TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 26-35. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.489.