[1]
Nguyễn, T.N., Nguyễn, T.B., Nguyễn, T.K., Nguyễn, Q.H., Phạm, V.C., Lê, Đăng M., Trần, V.T., Nguyễn, Đắc K. và Nguyễn, T.K.D. 2023. CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 45-50. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.486.