[1]
Nguyễn, T.T., Hoàng, M.A., Nguyễn, K.H., Phạm, T.T.L., Đỗ, M.H., Nguyễn, V.T. và Nguyễn, D.H. 2024. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 49, 1 (tháng 1 2024), 36-45. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.484.