[1]
Nguyễn, M.T. và c.s. 2023. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 5–15. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.480.