[1]
Nguyễn, M.A. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 99-109. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.451.