[1]
Nguyen, D.A., Tran, H.N., Nguyen, N.T., Tran, V.K., Trinh, T.N. và Vu, A.D. 2023. THE POST-OPERATIVE ANALGESIC EFFECTIVENESS OF A NEFOPAM AND FENTANYL MIXTURE IN PATIENTS UNDERGOING SPINAL FUSION SURGERY. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 8 (tháng 10 2023), 142-153. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.430.