[1]
Dương, H.N., Vũ, X.N., Nguyễn, X.T., Nguyễn, V.H. và Lương, C.T. 2023. THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 126-136. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.402.