[1]
Trần, B.Đ. 2023. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Tạp chí Y Dược học Quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 5–15. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.370.