[1]
Đỗ, T. Đắc, Nguyễn, D. Ánh, Nguyễn, T.T., Lê, N.A., Trần, T.T.H., Ngô, T.N.D., Nguyễn, T.M.T., Phạm, T.T.C., Hoàng, T.L., Phan, M.H., Đỗ, T.H., Nguyễn, M.H. và Trần, N.T. 2023. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. Tạp chí Y Dược học quân sự. 48, 6 (tháng 8 2023), 40-48. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.361.